چشم انداز :

مشارکت در ارتقاء ، پویایی و توسعه بنگاههای تجاری در راستای رشد و توسعه تکنولوژی ، بهره وری از طریق مشاوره ، آموزش و بهبود فرآیند عملیاتی و بروزآوری تکنولوژی بنگاه های تجاری

ماموریت:

برند تخصصی ثبت شده رهنمون صنعت شیده مربوط به شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی میباشد. این مجموعه تخصصی و ارزش محور، آمادگی خود را در بخشهای مشاوره ای ، خدمات مهندسی ، آموزش اعلام میکند . این مجموعه متشکل از کارشناسان متخصص با سابقه کاری بالا در فعالیت های اجرایی و مشاوره ای ، با تحصیلات عالی میباشد.
بکارگیری متخصصین کاربردی صنعت وخدمات ، با رویکرد دانش روز گواه براین مصداق میباشد.