تمامی مطالب سایت

بازاریابی دیجیتال برای مدیران استان مرکزی
تحلیل فضای کسب و کار در سال 97 قیمت تمام شده

تحلیل فضای کسب و کار در سال 97 (بخش دوم) - کاهش قیمت تمام شده

تحلیل فضای کسب و کار در سال 97 (بخش دوم) - کاهش قیمت تمام شده در ادامه مطالب کسب و کار  رهنمون صنعت شیده ، بعد از انتشار بخش اول و بازخورد های بسیار مناسب دریافتی از آن دومین بخش آن در سایت قرار گرفت .همانطور که در قسمت اول توضیح داده شد بنگ…
تحلیل فضای کسب و کار در سال 97 عوامل اصلی

تحلیل فضای کسب و کار در سال 97 (بخش اول)

تحلیل فضای کسب و کار در سال 97  این مطلب اولین مطلب رهنمون صنعت شیده در سال 97 است ، همانطور که میدانید سال 97 با افزایش قیمت دلار وکاهش بودجه عمرانی و افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد نیروی کار شروع شد لذا تغییر در فضای کسب و کار و محیط صنعت اجتناب ناپ…
مراحل عارضه یابی

عارضه یابی سازمانی، نخستین گام برای رسیدن به سازمان سرآمد

در این مقاله عارضه یابی سازمانی به عنوان نخستین گام برای رسیدن به سازمان سرآمد توضیح داده می شود. سرآمد شدن یک سازمان، فرایند پیوسته ایست که با برنامه ریزی و هدف گذاری آغاز می شود و در طول مسیر با ارزیابی های مداوم با توجه به اهداف از پیش …
ERP رهنمون صنعت شیده

ERP چیست؟ - رهنمون صنعت شیده

ERP چیست؟ این سوالیست که از نیاز سازمان ها نشات گرفته. در اینجا شرکت رهنمون صنعت شیده به این سوال پاسخ می دهد. ERP در لفت به معنی برنامه ریزی منابع سازمانی می باشد اما به طور کلی تعابیر دیگری نیز از آن می شود، از جمله: • انجمن کنترل تولید و …

مطالب آموزشی و ISO

بازاریابی دیجیتال برای مدیران استان مرکزی
تحلیل فضای کسب و کار در سال 97 قیمت تمام شده

تحلیل فضای کسب و کار در سال 97 (بخش دوم) - کاهش قیمت تمام شده

تحلیل فضای کسب و کار در سال 97 (بخش دوم) - کاهش قیمت تمام شده در ادامه مطالب کسب و کار  رهنمون صنعت شیده ، بعد از انتشار بخش اول و بازخورد های بسیار مناسب دریافتی از آن دومین بخش آن در سایت قرار گرفت .همانطور که در قسمت اول توضیح داده شد بنگ…
تحلیل فضای کسب و کار در سال 97 عوامل اصلی

تحلیل فضای کسب و کار در سال 97 (بخش اول)

تحلیل فضای کسب و کار در سال 97  این مطلب اولین مطلب رهنمون صنعت شیده در سال 97 است ، همانطور که میدانید سال 97 با افزایش قیمت دلار وکاهش بودجه عمرانی و افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد نیروی کار شروع شد لذا تغییر در فضای کسب و کار و محیط صنعت اجتناب ناپ…
مراحل عارضه یابی

عارضه یابی سازمانی، نخستین گام برای رسیدن به سازمان سرآمد

در این مقاله عارضه یابی سازمانی به عنوان نخستین گام برای رسیدن به سازمان سرآمد توضیح داده می شود. سرآمد شدن یک سازمان، فرایند پیوسته ایست که با برنامه ریزی و هدف گذاری آغاز می شود و در طول مسیر با ارزیابی های مداوم با توجه به اهداف از پیش …
ERP رهنمون صنعت شیده

ERP چیست؟ - رهنمون صنعت شیده

ERP چیست؟ این سوالیست که از نیاز سازمان ها نشات گرفته. در اینجا شرکت رهنمون صنعت شیده به این سوال پاسخ می دهد. ERP در لفت به معنی برنامه ریزی منابع سازمانی می باشد اما به طور کلی تعابیر دیگری نیز از آن می شود، از جمله: • انجمن کنترل تولید و …

اخبار